RODO

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

(Klienci, Dostawcy KrafTax Sp. z o.o.)

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartej umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem jest:KrafTax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, ul. Jedności Narodowej 41/3C, 50-260 Wrocław, tel.: +48 71 720 70 80

II. Ochrona Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: jakub.sibinski@kraftax.pl, tel. +48 601 233 132,

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach przygotowania i realizacji zawartej umowy. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym w celu:

 1. przeprowadzenia negocjacji, zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacji obowiązków po jej ustaniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

  a) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
  b) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),
 4. potwierdzenia autentyczności i legalności reprezentacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. utrzymywania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. realizacji ochrony systemów informatycznych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. innych uprzednio wskazanych działań w ramach uzyskiwania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

IV. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności urząd skarbowy, ZUS, bank, a także GIIF, KNF oraz organy ścigania. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
(i) udostępnione w celu realizacji umowy lub (ii) powierzone do przetwarzania przez Administratora, w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego jego funkcjonowania (np.: obsługi systemu IT, ubezpieczania osób i mienia, wysyłki przesyłek pocztowych i kurierskich, obsługi prawnej).

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza przypadkami wynikającymi z konieczności realizacji umowy potwierdzonymi w ramach wcześniej uzyskanej zgody.

VI. Okres przechowywania danych:

 1. w zakresie wskazanym w pkt III 1) w ramach świadczenia doradztwa podatkowego przez 5 lat;
 2. w zakresie wskazanym w pkt III 1), 2), 3), 4) i 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres realizacji umowy, w tym okres rękojmi, a następnie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – po czym zostaną usunięte;
 3. w zakresie wskazanym w pkt III 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane zgodnie z zasadami ochrony systemów informatycznych – po czym zostaną usunięte;
 4. w zakresie wskazanym w pkt III 7) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub braku niezbędności ich przetwarzania – po czym zostaną usunięte.

VII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej;
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej;
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
 8. z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych – jest dobrowolne (z zastrzeżeniem pkt.3), lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt VIII 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w tym zachowania integralności dokumentów.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym przez Administratora w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest obowiązkowe.

IX. Źródło danych:

Pana/Pani dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, zawarcia
i realizacji zawartej umowy:

 1. pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem,
 2. mogą pochodzić również ze źródeł publicznie dostępnych.

X. Monitoring:

Administrator w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, w tym urządzeń końcowych prowadzi, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz ochrony innych dóbr osobistych, monitoring swojej sieci informatycznej.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.